Beste lezer

Beste lezer,

Namens de bewoners van de Oeverzeggestraat en Paul Hufkade op IJburg brengen wij graag de volgende zorgelijke ontwikkeling onder de aandacht.

De gemeente Amsterdam heeft vergevorderde plannen om Sportpark IJburg in het Die- merpark uit te breiden van 6 naar 10 velden. Dat heeft als consequentie dat er meer par- keerplaatsen nodig zijn. De gemeente stelt voor om de huidige 42 parkeerplaatsen, die nu in het sportpark liggen, te verplaatsen, te verdubbelen naar 90 plekken en te realiseren in de Oeverzeggestraat.

Als omwonenden van de Oeverzeggestraat en Paul Hufkade zijn wij verrast door dit voor- stel, mede omdat er zeer beperkt sprake is geweest van overleg of inspraak. Wij worden geconfronteerd met 90 parkeerplaatsen op een prachtige groene oever. Tevens een groenstrook die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het groene ontwerp van het Grote Rieteiland, die bovendien een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit en ecologie op IJburg.

Met de keuze voor 90 parkeerplaatsen in de Oeverzeggestraat wordt:

  • de voorkeur gegeven aan het asfalteren van een woonwijk in plaats van vergroe- ning
  • een gevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd op een fietspad waar veel jonge kinde- ren fietsen
  • het parkeerprobleem van het sportpark verplaatst naar een fietspad terwijl er alter- natieven zijn
  • de waterberging in het geding gebracht door het moeten verkleinen van de gracht tussen de Oeverzeggestraat en Paul Hufkade
  • de gemeente genoodzaakt om onnodig hoge uitgaven te doen
  • een groenstrook met grote ecologische waarde en veel biodiversiteit opgeofferd

Dat laatste punt is opvallend, omdat in het waterschapscoalitieakkoord de doelstelling is opgenomen om de biodiversiteit en ecologie in Amsterdam te verhogen, dus ook op IJ- burg.

Bovendien wordt de parkeerproblematiek van het sportpark afgewenteld op de bewoners van de Oeverzeggestraat en Paul Hufkade. Een belangrijk uitgangspunt in de ruimtelijke ordening is dat een (gebieds)ontwikkeling, die een parkeervraag genereert, deze parkeer-vraag zelf oplost. Op eigen terrein, al dan niet ondergronds. Als dat niet lukt dan is dub- belgebruik van al bestaande parkeerlocaties een alternatief. Absoluut taboe, zeker in een sociale stad als Amsterdam, is de parkeeroverlast van een ander verplaatsen naar een naastgelegen buurt.

Er zijn namelijk wel degelijk goede en bestaande alternatieven:

  • parkeergarage onder de Albert Heijn aan de IJburglaan (voldoende plek in het weekend)
  • parkeerplaatsen bij bedrijventerreinen op Steigereiland (onbenut in het weekend)
  • huidige parkeerplaatsen in sportpark behouden en een van de sportclubs verplaat- sen naar het nog te realiseren IJburg 2

De gemeente Amsterdam heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, maar dat was in dit proces niet te merken. Op de schaars georganiseerde participatieavonden heb- ben wij steeds aangegeven constructief mee te willen denken. De mogelijkheden hiervoor zijn echter zeer beperkt geweest, doordat de communicatie over het participatieproces on- duidelijk, onzorgvuldig en onvoldoende is geweest. De indruk wordt gewekt dat er geluis- terd is naar onze inbreng tijdens de ! inspraakavonden”. Echter, op 8 september jl. hebben wij een brief ontvangen van de gemeente dat de beslissing al is genomen: parkeren in de Oeverzeggestraat is de enige optie.

Wij worden nu met deze voldongen feiten geconfronteerd. Wij vinden het belangrijk om met klem te benadrukken dat wij als omwonenden beslist niet tegen de sportvelden zijn. Echter, zoveel sportvelden in een sportpark dat voor auto’s moeilijk bereikbaar is, vraagt om een andere oplossing.

Kortom, in dit proces is gebleken dat de burgerparticipatie in Amsterdam een farce is, de verkeersveiligheid in een kinderrijke omgeving in het geding komt, de Amsterdamse burger geconfronteerd wordt met onnodig hoge kosten en biodiversiteit en ecologie worden op- geofferd voor asfalt.

Met groet,
namens de bewoners van de Oeverzeggestraat en Paul Hufkade op IJburg.