POLITIEK Uitspraak Raad van State over parkeren in park

Raad van Sate uitspraak over aanleg 42 parkeerplekken in park. Zie 3.4, waarin gesteld wordt dat parkeren in de Oeverzeggestraat betekent dat het probleem van de uitbreiding van de sportvelden bij de bewoners wordt neergelegd. Ook hier wordt genoemd dat participatie pas na de beslissingen heeft plaatsgevonden.

AHC IJburg, vertegenwoordigd door mr. J.M.A. van Lith, als partij gehoord.

Overwegingen

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de deelraad beleidsvrijheid ombestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de deelraad uit een oogpunt van eengoede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Ditbetekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleidingbestaat voor het oordeel dat de deelraad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeftkunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voortsbeoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluitanderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

2. Het plan voorziet in een planologische regeling voor het stadsdeel IJburg in Amsterdam.Het plan maakt enkele nieuwe ontwikkelingen mogelijk, waaronder de uitbreiding vansportpark IJburg in het Diemerpark naar zes sportvelden en bijbehorende voorzieningen.

3. De vereniging verzet zich tegen de twee wijzigingsbevoegdheden binnen het plandeel metde bestemming “Sport”, voor zover deze het mogelijk maken om in het Diemerpark eenparkeervoorziening ten behoeve van het daar gevestigde sportpark te realiseren. Zij betoogtdat ten onrechte in de plantoelichting staat dat buiten het Diemerpark geen alternatievenbestaan om in de parkeerbehoefte te voorzien. Anders dan de deelraad meent, is deparkeergarage aan de IJburglaan volgens de vereniging wel toereikend en vormt dezederhalve een serieus alternatief. De vereniging betoogt in dit verband dat het rapport‘Parkeerpilot Sportpark IJburg (Diemerpark) van 4 februari 2013 van Arcadis (hierna: hetrapport parkeerpilot) op onjuistheden berust. Ter onderbouwing van haar standpunt verwijstzij naar haar analyse van 4 juni 2013 van het rapport parkeerpilot. Voorts kan volgens devereniging in de Oeverzeggestraat een voldoende grote parkeervoorziening wordenaangelegd die acceptabel is voor de betrokken sportverenigingen

Dokument: PDF.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments