ECOLOGIE Quickscan Beschermde Soorten

Interessant om te lezen over rietkragen en het belang van groen op IJburg. Sinds 2012 zijn er wel wat soorten bijgekomen.

Quickscan beschermde Flora- en fauna bestemmingsplan ‘IJburg 1e fase CS (Centrale Stad)’

1Samenvatting en conclusies
Slechts enkele concrete delen van bestemmingsplan IJburg 1e fase zijn door Centrale Stad (CS) niet overgedragen aan stadsdeel Oost, de zogenaamde ‘specials’. Voor deze specials wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De bouw- en gebruiksmogelijkheden die volgens het moederplan c.q. de vigerende uitwerkingsplannen zijn toegestaan, worden in het nieuwe bestemmingsplan overgenomen.

Er is uitzondering hierop en dat is het planologisch juridisch toestaan van een Spa Wellness. Het nieuwe bestemmingsplan is in hoofdzaak flexibel en globaal. Voor het gehele bestemmingsplangebied is een quickscan opgesteld om de status van het gebied te inventariseren en om vast te stellen welke beschermde plant- en diersoorten voorkomen en welke soorten kunnen worden verwacht. In dit onderzoek is dus nagegaan of vanuit de Flora- en faunawet consequenties zijn voor het bestemmingsplan en met welke soorten er rekening moet worden gehouden bij toekomstige ruimtelijke ingrepen. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar potentiële verblijfplaatsen van de rivierdonderpad, de rugstreeppad en de ringslang. Een groot deel van de oevers in het bestemmingsplangebied betreft een geschikte biotoop voor de rivierdonderpad en de ringslang. Een klein deel van de braakliggende terreinen in het bestemmingsplangebied betreft een geschikte biotoop voor de rugstreeppad. Om daadwerkelijk vast te kunnen stellen of deze soorten op de daarvoor geschikt geachte locaties in het plangebied voorkomen moet bij een geplande ruimtelijke ontwikkeling (in een oever) een onderzoek worden uitgevoerd naar de aanwezigheid hiervan. Tevens is gekeken naar verblijfplaatsen van vogels waarvan het nest het gehele jaar rond is beschermd en de groeilocaties van beschermde plantensoorten. In het bestemmingsplangebied zijn geen nesten waargenomen van vogels waarvan het nest het gehele jaar rond is beschermd.

Nesten van algemene soorten zijn bijvoorbeeld waargenomen in bestemming Water-2, namelijk van een kolonie oeverzwaluwen, maar dit leidt ten aanzien van het bestemmingsplan niet tot belemmeringen. In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. De oevers die grenzen aan de bestemming Wonen-1 en Wonen-2 betreffen echter wel een geschikte groeilocatie voor orchideeën en met name de rietorchis. Om daadwerkelijk vast te kunnen stellen of deze beschermde plantensoort hier groeit, dient bij een geplande ruimtelijke ingreep op deze locatie een inventarisatie te worden ingepland in de maanden juni/juli, de bloeitijd van de betreffende orchidee.

Stadsdeel oost is het bevoegde gezag voor de oevers. Het stadsdeel is momenteel voor die gebieden van IJburg, 1e fase die tot hun grond- en rechtsgebied horen ook een bestemmingsplan aan het opstellen. In dit kader stelt het stadsdeel een natuurtoets op. Verder bevindt het plangebied zich in de nabije omgeving van een Natura-2000 gebied. Het plangebied is niet gelegen in de

Hoofdgroenstructuur maar deels wel in de Ecologische Hoofdgroen Structuur (EHS). Indien in de toekomst een ruimtelijke ingreep wordt toegepast binnen dit bestemmingsplangebied, dan kan men met behulp van dit document nagaan welke consequenties dat heeft met betrekking tot de Flora- en faunawet. In het kader van het bestemmingsplan is een ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet niet nodig.

Dokumente: PDF.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments