Structuurvisie Amsterdam 2040 economisch sterk en duurzaam

De gemeente Amsterdam hecht volgens zijn eigen visie, beleid en wetten veel waarde aan groen, klimaatbeheersing, ecologie, verkeersluwheid en participatie daarin van de Amsterdamse burgers. De gemeente heeft voor deze doeleinden de volgende drie beleidsstukken vastgesteld: De ‘Structuurvisie Amsterdam 2040 economisch sterk en duurzaam’, de ‘Omgevingsvisie 2050’ en de ‘Groenvisie 2020-2050.’ Deze beleidsstukken spellen haarfijn uit wat de benodigde acties van de gemeente Amsterdam zijn om haar eigen doelen in 2040 en 2050 te behalen. In de beleidsstukken staan onder andere de volgende doelen en vereisten:

De gemeente Amsterdam hecht volgens zijn eigen visie, beleid en wetten veel waarde aan groen, klimaatbeheersing, ecologie, verkeersluwheid en participatie daarin van de Amsterdamse burgers. De gemeente heeft voor deze doeleinden de volgende drie beleidsstukken vastgesteld: De ‘Structuurvisie Amsterdam 2040 economisch sterk en duurzaam’, de ‘Omgevingsvisie 2050’ en de ‘Groenvisie 2020-2050.’ Deze beleidsstukken spellen haarfijn uit wat de benodigde acties van de gemeente Amsterdam zijn om haar eigen doelen in 2040 en 2050 te behalen. In de beleidsstukken staan onder andere de volgende doelen en vereisten:

“Naast het directe belang voor de gezondheid en de recreatie van de stadsbewoners hebben water en groen nog meer functies voor de stad, namelijk voor de waterberging, de luchtkwaliteit, het stadsklimaat, de voedselproductie en de biodiversiteit. Waterberging is voor Amsterdam een steeds groter probleem omdat er meer verhard oppervlak komt en de piekbelastingen door stortbuien groter worden. Onverharde grond vangt water op, houdt het vast en voert het langzaam af naar het grondwater, zodat het rioolstelsel niet wordt belast. Bomen en struiken verdampen veel water. Ze verminderen ook de concentraties van NO2, CO2 en fijnstof in de lucht en dragen daardoor bij aan een betere luchtkwaliteit. Bomen, grasvelden en parken, fonteinen en waterpleinen zorgen voor demping van de zomerhitte en bevochtiging van de lucht, waardoor het stadsklimaat aangenamer wordt.”

Rigoureus vergroenen: Verdichting wordt gecombineerd met vergroening van de stad. Daarbij is meer en vooral beter groen het doel, door minder verharding en meer groen aan en op gebouwen. De stad zal rigoureus vergroenen met meer en betere natuur door de hele stad. Straten en pleinen worden groen ingericht, straatstenen zullen wijken voor bomen en beplanting. Het autoluw maken van de stad biedt daarvoor mede ruimte. Bouwen wordt natuurlijker door gevels en daken te vergroenen. Dit lukt alleen als Amsterdammers meedenken en meedoen. Vergroening is ecologisch noodzakelijk, maar moet ook aansluiten bij de wensen van de Amsterdammers. Al het groen in straten, pleinen en parken – Haven-Stad en de noordelijke IJ-oever krijgen eigen parken – zal ingericht worden op ontmoeting, ontspanning en recreatie. Een ander belangrijk doel is tegengaan van hittestress en vergroten van het waterbergend vermogen van de stad. Dat geldt ook voor de beroemde groene scheggen, de groene vingers die de stad in steken, inclusief Waterland. De kwaliteit van deze landschappen gaat omhoog door omschakeling naar kringlooplandbouw, tegengaan van bodemdaling en herstel van biodiversiteit. De aansluiting van de scheggen op de nieuwe kernen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord wordt verbeterd, waardoor langs de randen van de Amstelscheg, het Amsterdamse Bos en de Noorder IJ-plas aantrekkelijke verblijfs- en recreatieplekken ontstaan. De Tuinen van West zijn daarvan een bestaand voorbeeld. Tegenover meer gebruiksgroen staat ook het beschermen van rust- en ruigtegebieden in en rond de stad, zoals de Bretten en volkstuinparken.”

“Aanleg van meer natuurvriendelijke oevers, zowel onder als boven water. Ook in stadsparken en bij kadeherstel gaan we meer ruimte bieden aan vegetatie en paaien schuilgelegenheid. Meer verbindingen tussen groen-blauwe gebieden in de stad, voor meer mogelijkheden voor planten en dieren om zich te ontwikkelen, schuilen, paaien, paren, broeden en van leefgebied naar leefgebied te trekken. Ook watergangen zijn goede verbindingszones. Zie verder Hoofdgroenstructuur, paragraaf Groen. De groei van de stad door verdichting maakt groen in de stad steeds belangrijker. Klimaatadaptatie komt daar nog eens bij. Het gebruik van het Amsterdamse groen neemt de laatste jaren flink toe, dus we kunnen ons geen ‘verspilling’ van groen meer veroorloven. We moeten groen beschikbaar maken voor zoveel mogelijk Amsterdammers, waarbij groen zoveel mogelijk doelen dient. Want stadsgroen heeft heel veel functies: biodiversiteit, plaagonderdrukking, wind- en geluiddemping, klimaatregulering, voedselproductie, vastlegging CO2, sociale en emotionele functies, gezondheid, economie, recreatie, bodemvruchtbaarheid en educatie. Genoeg redenen voor stevige, groene, natuurinclusieve ambities in het verdichtende Amsterdam van de toekomst. Water in de stad vervult in veel opzichten dezelfde functies als groen. Rigoureus vergroenen is daarom met recht een van de strategische keuzes van deze omgevingsvisie.”

“Bij de aanleg of bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte kiezen we voor natuurinclusieve oevers, kades, bermen, parken, bos- en bosplantsoenen, graslanden, plantsoenen, straten en pleinen… De waterkeringen moeten in hun huidige staat worden gehandhaafd. Er moet meer ruimte komen voor het watersysteem.”

Dit zijn klinkende teksten die in ieder geval een minimale inspanning van de gemeente voor zijn burgers beloven. Groot is dan ook de verbazing en verbijstering over het voornemen van de gemeente Amsterdam om zijn eigen bescheiden groene ambities voor 2050 nu al te grabbel te gooien. Ze wil namelijk zonder burgerparticipatie en voor miljoenen gemeenschapsgeld een natuurinclusieve, ecologische, beschermende autoluwe primaire waterkering in IJburg vernietigen om plaats te maken voor een extra, luxueus, vervuilend en verkeersonveilig parkeerterrein in een doodlopende straat. Ook zijn er voldoende alternatieven voor dit parkeerterrein in de nabij omgeving zonder groen-schade. Dit voornemen schendt al het bovengenoemd vastgesteld beleid en roept de dringende vraag op waarom dit gebeurt en welk groene deel van Amsterdam als volgende ongevraagd aan de beurt is. De vernietiging van groen, waterberging, klimaatbuffers en andere 2050 benodigdheden in ruil voor opportunistische grijze bebouwing met extra CO2 en stikstof uitstoot moet een halt toegeroepen worden! De grootste bezwaren van onze groep bezorgde IJburgers over dit alarmerende voorstel zijn:

1) de vernietiging van een ecologische, beschermende en groene waterkering. De oplossing is hier erger dan het probleem. De gemeente wil parkeren weghalen uit het Diemerpark om een kleine hoeveelheid meters hoofdgroenstructuur in stand te houden. De kwaliteit die vernietigd wordt bij keuze voor parkeren in de groenstrook aan de Oeverzeggestraat is zowel landschappelijk als ecologisch veel hoger. Het is de ambitie van de gemeente Amsterdam en Waternet om groene ecologische structuren zoveel mogelijk te vermeerderen en parkeren juist te verminderen. Ook blijvende bescherming tegen het stijgende waterpeil en extremer weer is een must.

2) de verdere teloorgang van de verkeersveiligheid: door de komst van de parkeerplaatsen komen er naar verwachting zo’n 300 parkeerbewegingen per dag in een doodlopende straat waarbij auto’s een dijk op- en afrijden met honderden kruisende fietsers en voetgangers. We zijn bang dat dit een keer verkeerd gaat aflopen.

Los hiervan zijn we van mening dat het onbehoorlijk is om het parkeerprobleem van het sportpark af te wentelen op de naastgelegen woonwijk. Wat ons nog meer verbaast is dat de bewoners niet zijn betrokken bij deze plannenmakerij. Er is geen inspraak geweest en keer op keer werden de bewoners met voldongen feiten geconfronteerd.

Als u als IJburger of Amsterdammer ook bezorgd bent over dit soort berichten en voornemens in uw omgeving, laat uw stem dan nu horen via de website https://geenparkeerterrein.nl en benader uw wethouder, raadslid, dagelijks bestuurder, stadsdeelcommissielid met uw vragen + zorgen. Samen stoppen we dit!

“Investeren in recreatief gebruik groen en water: Het groen en water in en rondom de stad moet aantrekkelijker worden voor de Amsterdammer, in de wetenschap dat het gebruik ervan alleen maar toeneemt en een steeds belangrijker rol vervult voor het welzijn van de bewoners en voor bedrijven om zich hier te vestigen. Het is daarmee een belangrijke economische factor geworden. De stedelijke ontwikkeling moet ook duurzaam zijn, bestendig voor klimaatverandering. Amsterdam zal daarom investeren in de beleving en gebruik van het groen en het water in en om de stad.”

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments