Hou IJburg groen, Hou IJburg waterproof en veilig

Als u als IJburger of Amsterdammer ook bezorgd bent over dit soort berichten en voornemens in uw omgeving, laat uw stem dan nu horen via de website Geenparkeerterrein.nl en benader uw wethouder, raadslid, dagelijks bestuurder, stadsdeelcommissielid met uw vragen + zorgen. Samen stoppen we dit!

Beste lezer

Namens de bewoners van de Oeverzeggestraat en Paul Hufkade op IJburg brengen wij graag de volgende zorgelijke ontwikkeling onder de aandacht.

De gemeente Amsterdam heeft vergevorderde plannen om Sportpark IJburg in het Die- merpark uit te breiden van 6 naar 10 velden. Dat heeft als consequentie dat er meer par- keerplaatsen nodig zijn. De gemeente stelt voor om de huidige 42 parkeerplaatsen, die nu in het sportpark liggen, te verplaatsen, te verdubbelen naar 90 plekken en te realiseren in de Oeverzeggestraat.

Als omwonenden van de Oeverzeggestraat en Paul Hufkade zijn wij verrast door dit voor- stel, mede omdat er zeer beperkt sprake is geweest van overleg of inspraak. Wij worden geconfronteerd met 90 parkeerplaatsen op een prachtige groene oever. Tevens een groenstrook die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het groene ontwerp van het Grote Rieteiland, die bovendien een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit en ecologie op IJburg.

Met de keuze voor 90 parkeerplaatsen in de Oeverzeggestraat wordt:

  • de voorkeur gegeven aan het asfalteren van een woonwijk in plaats van vergroe- ning
  • een gevaarlijke verkeerssituatie gecreëerd op een fietspad waar veel jonge kinde- ren fietsen
  • het parkeerprobleem van het sportpark verplaatst naar een fietspad terwijl er alter- natieven zijn
  • de waterberging in het geding gebracht door het moeten verkleinen van de gracht tussen de Oeverzeggestraat en Paul Hufkade
  • de gemeente genoodzaakt om onnodig hoge uitgaven te doen
  • een groenstrook met grote ecologische waarde en veel biodiversiteit opgeofferd

Dat laatste punt is opvallend, omdat in het waterschapscoalitieakkoord de doelstelling is opgenomen om de biodiversiteit en ecologie in Amsterdam te verhogen, dus ook op IJ- burg.

Deskundige stemmen

Het is geen goed bestuur en een slechte ruimtelijke ordening.

Uitgangspunt in de ruimtelijke ordening, is dat een (gebieds)ontwikkeling die een parkeervraag genereert deze parkeervraag zelf oplost. Op eigen terrein, al dan niet ondergronds. Als dat (bij hoge uitzondering) niet lukt of er goede argumenten zijn om het elders op te lossen is dubbelgebruik in al bestaande parkeergarages een alternatief.

Absoluut taboe, zeker in een sociale stad als Amsterdam, is een naastgelegen buurt of omwonenden lastig vallen met de parkeeroverlast van een ander.

Dat de gemeente het lef heeft dit in dit geval toch serieus voor te stellen is hopelijk een ondoordacht misverstand. En als de gemeente dit toch doorzet is de kwalificatie onbehoorlijk bestuur niet onterecht. Het druist in tegen uw eigen uitgangspunten.

Samen groen IJburg

Deel jouw ideeën

breng uw oplossingen voor ons IJburg probleem.

Lees De Ingebrachte Ideeën En Alternatieven

breng uw oplossingen voor ons IJburg probleem